Az óvodai közétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján az óvodai intézményi gyermekétkeztetésban az alábbi változások történtek.

Gyvt.)151. §(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, ( 2016-ban a 94 517 Ft/fő) vagy

ae) nevelésbe vették;

Ennek értelmében az óvodai étkezés 2015. szeptember 1-jétől ingyenes azok számára, akik a jogosultságról szóló nyilatkozatot (Letölthető nyomtatvány) leadják intézményünkben.

Azoknak a családoknak, akik a fentiek alapján nem jogosultak az ingyenes étkezésre az étkezési térítési díjat kell fizetni.
Az étkezési térítési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő helyi rendelet alapján történik.

 A térítési díjat minden hónapban utólagos elszámolási rendszerben az önkormányzat által kiállított számla alapján, csekken vagy átutalással kell kiegyenlíteni.

 Étkezés lemondására telefonon vagy személyesen előző nap 10 óráig van lehetőség. A hiányzás első napjára az étkezési térítési díjat fizetni kell.

 Késedelmes vagy elmaradt térítési díjfizetés esetén az önkormányzat pénzügyi osztálya küld fizetési felszólítást és értesíti a város jegyzőjét.

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában a napi háromszori étkezést a fenntartóval kötött szolgáltatási szerződés alapján a Bio-Gastro Kft biztosítja.

A diétás étkezésre szoruló gyermekek étkeztetését kizárólag érvényes szakorvosi igazolás alapján láthatja el.