Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2020-2021-os nevelési évre

Tájékoztató az óvodai felvételről 2020-2021-es nevelési évre

Az emberi erőforrások minisztere –a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – jelen esetben a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda, mint kötelező felvételt biztosító óvoda – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Tekintettel arra, hogy az intézmény 5 feladatellátási helyen működik, szükségünk van a szülők nyilatkozatára, hogy elsősorban melyik intézményegységünkbe kérik gyermekük elhelyezését.

A jelentkezések elektronikus úton történő beadására

2020. április 20-ig van lehetőség
az alábbi e-mail címen:

beiratkozas@ovoda.biatorbagy.hu

Felvételi kérelmüket a mellékelt „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című word dokumentum kitöltésével és a fenti elektronikus elérhetőségre való továbbításával juttathatják el hozzánk.

Az e-mailen történt jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok jelentkezési eljárás során történő felhasználásához. Az óvodába felvételt nem nyert gyermekek adatait az adatkezelési időszak letelte után 30 nappal töröljük a nyilvántartásainkból.

Amennyiben a jelentkezési dokumentum eljuttatása technikai nehézségekbe ütközik, e rendkívüli helyzetben elfogadjuk az egyszerű e-mail formájában megküldött adatokat is,melynek köre megegyezik az „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentumbanbekértekkel.

A jelentkezésekben minden esetben kérjük feltüntetni, hogy melyik tagintézményben szeretnék gyermekük óvodai ellátását igénybe venni.

Vadvirág Tagóvoda: Fő. u. 61.
Csicsergő Tagóvoda: Bajcsy-Zs. u. 13.
Meserét Tagóvoda: Dévai u. 1.
Legóvár Tagóvoda: Szentháromság tér 6.
Pitypang Tagóvoda: Szent László u. 48.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékuk választott intézménnyel egy időben emailben történő közlését a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda intézményvezetője felé.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének, címének feltüntetésével – az általa választott óvoda vezetője elektronikus úton 2020. április 2- tól 17-ig fogadja. (7/2020 (III.25) EMM határozat)

Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodákban nyílt napok, bölcsődei szülői tájékoztató szervezésére, a járványügyi intézkedések miatt, nem kerül sor, így pedagógusainkkal való személyes találkozásra sincs idén lehetőség.

Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.ovoda.biatorbagy.hu).
Intézményünk életének kiemelkedő eseményeiről, a honlapon illetve a Völgyhíd-Tv archívumában is találnak felvételeket.

Egyéb tudnivalók  

 • Az óvodakötelezettségről
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2020-2021-os nevelési évre a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2017. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-től kezdődik.)
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.
 • A körzethatárokról
Felvételi körzet tekintetében Biatorbágy egyetlen körzetet alkot, így a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Tagóvodáinak nincs kijelölt saját körzetük a településen belül.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető, a beiratkozás helyétől függetlenül, különös tekintettel arra, ha a gyermek ellátására sajátos nevelési igénye okán csak másik tagintézmény jogosult.
Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott tagóvodában helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik tagóvodába irányítjuk őket.

Az alapító okirata szerint a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda biztosítja

 • 2020. szeptember 1-től az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését:

Beszédfogyatékos gyermekek ellátását: minden tagóvodában
Hallássérült (nagyothalló) gyermekek ellátását: A Legóvár és a Csicsergő Tagóvodákban
Látássérült (gyengénlátó) gyermekek ellátása: Meserét Tagóvodában
Mozgásszervi fogyatékos (önálló közlekedésre képes) gyermekek ellátása: a Vadvirág és a Csicsergő Tagóvodában
valamint Pitypang Tagóvodájában a német nemzetiségű családok számára a kétnyelvű német nemzetiségi nevelést.(Csak nemzetiségi csoportot indítunk!)

 • Felmentési lehetőségről

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2020. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

A felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell eljuttatni.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2020. május 25. 

 • Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2020. május 25.

A felmentési kérelmeket és a külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

 • Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.
Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.
Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitel szerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitel szerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
 
(10) * Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitel szerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitel szerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.
Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2020. április 30-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

Amennyiben Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi bírálati szempontok alapján állítunk fel rangsort:

 

 1. Biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 2. Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
 3. Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
 4. Azon biatorbágyi illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
 5. Azon nem biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely. Ebben az esetben Felvételi Bizottság összehívása történik, amely dönt a férőhelyek betöltéséről.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.

Jelen lehetőségeink figyelembe vételével Vadvirág, Pitypang, Meserét és Csicsergő tagóvodákban indítunk életkorilag homogén kiscsoportot (3-4 évesek), összesen 6 óvodai csoportban. A középsős (4-5 éves) és nagycsoportos korú (5-6 éves) gyermekek elhelyezését a tagóvodákban a megüresedő férőhelyek függvényében tudjuk megvalósítani.

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket az óvodakezdéshez kapcsolatos tudnivalókról. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.
 

Biatorbágy, 2020. március 30.
Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

 

 

 

 

CsatolmányMéret
Adatlap óvodai jelentkezéshez13.11 KB