Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásáról

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai ellátása
 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nevelőtestülete, a fenntartó önkormányzattal egyetértésben, fontos feladatának tekinti a településen élő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai ellátását.
A gyermek és a családok elsődleges érdekeit szem előtt tartva, az intézmény alapító okiratába is beemelve, felvállaljuk azon integráltan, a rehabilitációs bizottság szakértői véleménye szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető, különleges bánásmódot igénylő
Ÿ  sajátos nevelési igényű  (SNI) gyermekek óvodai nevelését, akik:
- enyhe fokban mozgáskorlátozottak
- beszédfogyatékosok
- enyhe fokban értelmi fogyatékosok
 
Ÿ valamint a pszichés fejlődés zavara miatt beilleszkedési, magatartási és tanulási
folyamatban tartósan akadályozott (BTM) gyermekek,
 
Ÿ és a kiemelten tehetséges gyermekek  óvodai ellátását.
 
Ÿ A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival szoros együttműködésben gondot fordí-
tunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátránycsökkentést célzó óvodai nevelésére is.
 
Az ellátás megvalósulása
 
Ÿ A mozgásukban korlátozott gyermekeket az intézmény Meserét Tagóvodájában fogadjuk, ahol konduktor foglalkozik a gyermekekkel.
 
Ÿ A beszédfogyatékos gyermekek ellátására minden taginézményünk készen áll.
 
Ÿ Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeket a Vadvirág, Pitypang, Csicsergő és Legóvár Tagóvodáinkban várják felkészült szakemberek.
 
Ÿ A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel érintett gyermekeket valamennyi tagintézményben fogadni tudjuk.
 
A gyermekek ellátását saját gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és konduktor munkatársaink közreműködésével valósítjuk meg a családdal való szoros együttműködésben.
 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda tagóvodáiban az ötödik életévüket betöltött gyermekek logopédiai és általános fejlettségmérést követően, szükség esetén, logopédiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülnek.
 
Óvodai csoportjainkban dolgozó pedagógusaink különös érzékenységgel törekednek a tehetségígéreteket mutató gyermekek fejlődésének előmozdítására, tehetségének kibontakoztatására is. Erre a differenciált bánásmód kínálta lehetőségek adják meg a keretet.
 
Meggyőződésünk, hogy az integráció ilyen formája a többségi közösségre is jótékony hatással bír.

 

Az integrációba bekapcsolódó gyermekcsoportok tagjai megtapasztalhatják a másság elfogadásának élményét és megtanulhatják a segítő együttélés módját a különleges figyelmet igénylő társaikkal való mindennapos együttlét során. Felcseperedve pedig empatikus, mások problémáira érzékeny segítőkész emberekké válhatnak.