Az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába a fenntartó 2022. április 20-22. 8,00-17,00 között határozta meg. További információk itt találhatóak:

Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2022-2023-os nevelési évre

Tájékoztató az óvodai jelentkezésről

2022 – 2023-as nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját
a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába
a fenntartó 2022. április 20-22. 8,00-17,00 között határozta meg.

A jelentkezések elektronikus úton történő beadására
2022. április 22- ig van lehetőség
az alábbi e-mail címen:
beiratkozas@ovoda.biatorbagy.hu
A jelentkezési dokumentumokat folyamatosan fogadjuk.

A jelentkezési célú e-mailben lehetőség szerint kérjük csatolni:

 • „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentum aláírt, szkennelt vagy lefotózott másolatát
 • „Védőnői Szakvélemény” című dokumentum aláírt, szkennelt vagy lefotózott másolatát

A jogosultságok megállapítása (életvitelszerű Biatorbágyon tartózkodás tényét illetően) a Védőnői Szolgálat bevonásával történik.

A dokumentumok elérhetők a www.ovoda.biatorbagy.hu oldal „Letölthető nyomtatványok” menüpontjában.

A jelentkezésekben minden esetben kérjük feltüntetni, hogy melyik tagintézményben szeretnék gyermekük óvodai ellátását igénybe venni. (Érdemes a tagóvodák preferáltságának sorrendjét feltüntetni.)

Székhely Óvoda: Nagy u. 29.
Vadvirág Tagóvoda: Fő. u. 61.
Csicsergő Tagóvoda: Bajcsy-Zs. u. 13.
Meserét Tagóvoda: Dévai u. 1.
Pitypang Tagóvoda: Szent László u. 48.


Személyes ügyintézésre, indokolt esetben, a Nagy utcában, az intézmény székhelyén van mód.

Az óvodákkal történő ismerkedésre ugyanezen napokon van lehetőség.

 • Április 20-án és 22-én a délelőtti órákban: 8,00-11,00 között (8,00, 9,00, 10,00, 11,00 órakor)
 • Április 21-én délután 15,30, illetve 16,30 órakor kezdődően mutatják be munkatársaink az érdeklődő családoknak az egyes tagintézményeket.

A csoportokba beülni, játszani nincs mód, de egy kis bekukucskálásra adunk lehetőséget.

Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.ovoda.biatorbagy.hu).
Intézményünk életének kiemelkedő eseményeiről, a honlapon illetve a Völgyhíd-Tv archívumában is találnak felvételeket.

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.(EMMI r. 20/2012.)

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2022-2023-as nevelési évre a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
Az ezen határnapig született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2019. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2023. szeptember 1-től kezdődik.)

Amennyiben gyermeküket nem kötelező felvételt biztosító intézménybe, hanem másik településen, vagy más fenntartó által működtetett óvodába íratják, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetőjének.

A körzethatárokról

Felvételi körzet tekintetében Biatorbágy egyetlen körzetet alkot, így a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Tagóvodáinak nincs kijelölt saját körzetük a településen belül.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető, a beiratkozás helyétől függetlenül, különös tekintettel arra, ha a gyermek ellátására sajátos nevelési igénye okán csak másik tagintézmény jogosult.
Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott tagóvodában helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik tagóvodába irányítjuk őket.

Az alapító okirata szerint a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda tagintézményeiben biztosítja

 • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését:
  • Beszédfogyatékos gyermek
  • Hallássérült (nagyothalló) gyermek
  • Látássérült (gyengénlátó) gyermek
  • Mozgáskorlátozott gyermekek
  • Pszichés fejlődés zavara miatt beilleszkedési, magatartási és tanulási folyamatban tartósan
  • akadályozott gyermek
 • valamint Pitypang Tagóvodájában a német nemzetiségű családok számára a kétnyelvű német nemzetiségi nevelést.

Felmentési lehetőségről

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2022. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

A felmentési kérelmeket a járási kormányhivatalhoz kell eljuttatni.
budakeszi.jarasihivatal@pest.gov.hu email címre.
A kéreleműrlap elérhető az www.ovoda.biatorbagy.hu honlapon a letölthető nyomtatványok menüpontban.
A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2022. május 25.

Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. május 25.

A külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.
Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.
Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) * Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitel szerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitel szerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.
Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2022. május 23-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A felvételről szóló értesítéseket e-mailen, az elutasító határozatokat postai úton is kézbesítjük.

Amennyiben Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi szempontok alapján állítunk fel rangsort:

 • Biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 • Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
 • Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
 • Azon biatorbágyi illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
 • Azon nem biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely. Ebben az esetben Felvételi Bizottság összehívása történik, amely dönt a férőhelyek betöltéséről.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.

Terveink szerint minden tagintézményünkben indítunk életkorilag homogén kiscsoportot (3-4 évesek).
A középsős (4-5 éves) és nagycsoportos korú (5-6 éves) gyermekek elhelyezését a tagóvodákban a megüresedő férőhelyek függvényében tudjuk megvalósítani.

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

Amennyiben jelen közlemény tartalmát érintő változás lép életbe, arról külön tájékoztatást adunk.

Biatorbágy, 2022. március 9.
Hingyiné Molnár Ildikó sk.
intézményvezető


Jelentkezési lap LETÖLTÉSE.