Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2020-2021-os nevelési évre

Tájékoztató az óvodai felvételről
az 2020-2021-os nevelési évre
 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába 2020. április 20-án és 21-én 8.00 – 17.00 óra között kerül sor.

Beiratkozás helye:
Vadvirág Tagóvoda: Fő. u. 61.
Csicsergő Tagóvoda: Bajcsy-Zs. u. 13.
Meserét Tagóvoda: Dévai u. 1.
Legóvár Tagóvoda: Szentháromság tér 6. (Bejárat a Rákóczi u. felől)
( A 2020-21-es nevelési évre a tagóvoda működési helye várhatóan megváltozik!)
Pitypang Tagóvoda: Szent László u. 48.

  
 • Az óvodakötelezettségről
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2020-2021-os nevelési évre a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2017. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-től kezdődik.)
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.
 • A körzethatárokról
Felvételi körzet tekintetében Biatorbágy egyetlen körzetet alkot, így a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Tagóvodáinak nincs kijelölt saját körzetük a településen belül.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető, a beiratkozás helyétől függetlenül, különös tekintettel arra, ha a gyermek ellátására sajátos nevelési igénye okán csak másik tagintézmény jogosult.
Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott tagóvodában helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik tagóvodába irányítjuk őket.

Az alapító okirata szerint a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda biztosítja

 • 2020. szeptember 1-től az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését:

Beszédfogyatékos gyermekek ellátását: minden tagóvodában
Hallássérült (nagyothalló) gyermekek ellátását: A Legóvár és a Csicsergő Tagóvodákban
Látássérült (gyengénlátó) gyermekek ellátása: Meserét Tagóvodában
Mozgásszervi fogyatékos (önálló közlekedésre képes) gyermekek ellátása: a Vadvirág és a Csicsergő Tagóvodában
valamint Pitypang Tagóvodájában a német nemzetiségű családok számára a kétnyelvű német nemzetiségi nevelést.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • Adatlap óvodai beiratkozáshoz mindkét szülő aláírásával ellátva (Letölthető dokumentum)
 • Védőnői Szakvélemény (Letölthető dokumentum)
 • Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos nevelési igényű, Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd)
 • Nyilatkozat az intézményválasztáshoz való beleegyezéshez – külön élő, de közös felügyeleti jogot gyakorló szülők esetében. (Letölthető dokumentum)
 • Születési anyakönyvi kivonat vagy a gyermek részére kiállított Személyazonosító igazolvány.
 • A személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról
 • Mindkét szülő Személyazonosító igazolványa és lakcím kártyája
 • Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélye (kártya), regisztrációs igazolás és a szülők munkáltatói igazolása.
 • Felmentési lehetőségről

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2020. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

A felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell eljuttatni.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2020. május 25.

 

 • Külföldi tartózkodásról

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2020. május 25.

 

A felmentési kérelmeket és a külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

 

 • Az óvodai felvételről

 

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.
Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.
Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitel szerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitel szerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
 
(10) * Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitel szerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitel szerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.
Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2020. május 21-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

Amennyiben Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi bírálati szempontok alapján állítunk fel rangsort:

 

 1. Biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 2. Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
 3. Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
 4. Azon biatorbágyi illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
 5. Azon nem biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely. Ebben az esetben Felvételi Bizottság összehívása történik, amely dönt a férőhelyek betöltéséről.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

Az eddigi évek hagyományaihoz híven a beiratkozási napokon 8. 00 – 11. 30 óra, valamint 15.00 –16.30 között a szülők betekinthetnek az óvodák életébe. Természetesen beülni, játszani a csoportokban nem lehet, de egy kis beszélgetés, nézelődés nem zavarja meg csoportjaink életét. Erre mind az öt épületünkben lehetőség van.

Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.ovoda.biatorbagy.hu) és az intézmény tagóvodáiban.

Biatorbágy, 2020. március 1.
Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető