Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2018-2019-os nevelési évre

Tájékoztató az óvodai felvételről
az 2018-2019-os nevelési évre
 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába 2017. április 24-án és 25-én 8.00 – 17.00 óra között kerül sor.

Beiratkozás helye:
Vadvirág Tagóvoda: Fő. u. 61.
Csicsergő Tagóvoda: Bajcsy-Zs. u. 13.
Meserét Tagóvoda: Dévai u. 1.
Legóvár Tagóvoda: Szentháromság tér 6. (Bejárat a Rákóczi u. felől)
Pitypang Tagóvoda: Szent László u. 48.

 
 
 • Az óvodakötelezettségről
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2018-2019-os nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2015. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2019. szeptember 1-től kezdődik.)
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.
 • A körzethatárokról
Felvételi körzet tekintetében Biatorbágy egyetlen körzetet alkot, így a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Tagóvodáinak nincs kijelölt saját körzetük a településen belül.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető, a beiratkozás helyétől függetlenül.
Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott tagóvodában helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével másik tagóvodába irányítjuk őket.
 
 • Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az ötödik életévét betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt óvodai nevelést ellátó köznevelési intézményben kell teljesítenie.
Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
A Felmentési kérelmeket ( letölthető dokumentum) az önkormányzat jegyzőjének, másolatát óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2018. április 25.

 • Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 2018. szeptember 1-től óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2018. május 10.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülő nem kért felmentést gyermeke kötelező óvodalátogatására vonatkozóan és nem is járatja oda, a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyző elrendelheti ennek teljesítését. A jegyző nyilvántartást vezet a lakóhelyen élő, óvodaköteles gyermekekről, illetve figyelemmel kíséri a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt kötelezettségek teljesítését, elmulasztását.

 • Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti. Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • Adatlap óvodai beiratkozáshoz mindkét szülő aláírásával ellátva(Letölthető dokumentum)
 • Védőnői Szakvélemény (Letölthető dokumentum)
 • Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos nevelési igényű, Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd)
 • Nyilatkozat az intézményválasztáshoz való beleegyezéshez – külön élő, de közös felügyeleti jogot gyakorló szülők esetében. (Letölthető dokumentum)
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • egészségügyi könyv,
 • oltási lap
 • a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról
 • Taj kártya,
 • mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcím kártyája.

(Amennyiben megoldható, ezeket fénymásolva is kérjük szépen!) A felvételi döntésről az óvodavezető 2018. május 25-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

Amennyiben Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi bírálati szempontok alapján állítunk fel rangsort:

 1. Biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 2. Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
 3. Azon biatorbágyi illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
 4. Azon biatorbágyi illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
 5. Azon nem biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely. Ebben az esetben Felvételi Bizottság összehívása történik, amely dönt a férőhelyek betöltéséről.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.
A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.
Az eddigi évek hagyományaihoz híven a jelentkezés idején 8. 00 – 11. 30 óra, valamint 15.00 –16.30 között a szülők betekinthetnek az óvodák életébe. Természetesen beülni, játszani a csoportokban nem lehet, de egy kis beszélgetés, nézelődés nem zavarja meg az óvodák életét. Erre mind az öt épületünkben lehetőség van.

Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.ovoda.biatorbagy.hu) és az intézmény tagóvodáiban.

Biatorbágy, 2018. február 23.

Hingyiné Molnár Ildikó
óvodavezető